piatok - 7. august 2020 - Štefánia

Národný pochod za život, 22. 9. 2013 – Košice

Napísal: Admin | 24. januára 2014

pochod_za_zivotOd 25. 6. do 12. 7. prebiehala celoštátna diskusia a verejné pripomienkovanie návrhu vládneho dokumentu: „Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR“. Stratégia má byť záväzným dokumentom pre budúce smerovanie Slovenska a má pomenovať hlavné oblasti ľudských práv, na ktoré sa chce zamerať, a naznačiť, ako riešiť problémy. Na rokovanie vlády by mala byť uvedená Stratégia predložená do konca septembra. V návrhu Stratégie sa odporúča zavedenie agendy tzv. rodovej rovnosti a práv pre LGBTI osoby (lesby, geyov, bisexuálov, transsexuálov a iné rody). Schválenie takto formulovanej stratégie otvára dvere do škôl, kde (ako to vidíme v zahraničí) sa začne čoskoro povinne učiť, že umelý potrat, alebo zmena pohlavia je základné ľudské právo o ktorom musia byť informované už deti od predškolského veku, prípadne, že homosexuáli majú právo na adopciu a výchovu detí, alebo že prejav názoru napr., že rodina je založená na výlučnom spoločenstve muža a ženy je trestným činom definovaným ako „šírenie nenávisti voči inak sexuálne orientovaným menšinám“.

Tohto sme už dnes svedkami napr. pri násilných policajných zásahoch vo Francúzku na pokojné manifestácie za ochranu manželstva a rodiny, alebo pri násilných odoberaniach detí aj zo zdravých a fungujúcich rodín, pretože im ich rodičia vedome odopierajú výchovu v duchu ideológie gender. V Británii, Nemecku, Nórsku a ďalších krajinách počet takto násilne odobratých detí neustále narastá a dosahuje závratné čísla (napr. v škandinávskych krajinách je to podľa istých údajov až do 20% všetkých detí!!!).

Na Slovensku ide na schválenie do vlády prvý dokument takéhoto charakteru, ktorý obsahuje takto závažné kultúrno-etické otázky. Podľa viacerých analytikov na ľudské práva, LGBTI osoby nepotrebujú ďalšie práva, či dokonca špeciálny prístup, keďže sú rovnoprávni s ostatnými občanmi SR a preto je nebezpečné pokladať LGBTI osoby za „sexuálnu menšinu“, pretože pojem „menšina“ je používaný vo všetkých závažných štátnych dokumentoch a zákonoch v úplne inom kontexte.

Katolícki biskupi preto poslali ministrovi Zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavovi Lajčákovi, pod ktorého agenda ľudských práv spadá, svoj list, v ktorom sa okrem iného píše: „KBS oceňuje zámer vypracovať dlhodobú stratégiu rozvoja ľudských práv na Slovensku. Rovnako s potešením prijímame verejnú diskusiu a pracovné semináre na túto tému. Považujeme za dôležité, aby dokumentu takéhoto typu predchádzala širšia spoločenská dohoda. Stratégia obsahuje deväť prierezových otázok pre ďalšie obdobie, ale venuje sa aj dvom konkrétnym oblastiam, a to nadnárodnej politike a právam LGBTI osôb. Domnievame sa, že predložený návrh je nevyvážený a ideologicky zaťažený, nakoľko vo viacerých formuláciách textu nachádzame spochybňovanie tradičnej rodiny a manželstva a odsúdenie mravného úsudku, podľa ktorého sú homosexuálne aktivity nesprávne. Zdá sa, že takýto návrh je v rozpore s programovým vyhlásením vlády a zároveň odsúdením mravnej doktríny kresťanských cirkví“.

V súvislosti s týmto aktuálnym dianím Vás preto chceme opakovane pozvať dňa 22. septembra 2013 na Národný pochod za život do Košíc. Ide o podujatie na celoslovenskej úrovni, ktorého hlavným protagonistom je Konferencia biskupov Slovenska. Chce sa ním verejným spôsobom vyjadriť túžba po zmene myslenia v pohľade na život, ktorý sme povinní chrániť od počatia po prirodzenú smrť. Nejde tu len o ochranu dôstojnosti človeka ako jednotlivca, ale aj o ochranu a podporu tradičnej rodiny a manželstva ako nerozlučného zväzku jedného muža a jednej ženy.

Viac info.:
www.pochodzazivot.sk
Dokumenty KBS o rodovej rovnosti: „Pravda o láske človeka“
alebo: „Rod – kontroverzná téma“ Pápežskej rady pre rodinu je dostupný v predajniach Spolku sv. Vojtecha.

© 2017 - Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Alžbety - Oravské Veselé