nedeľa - 16. máj 2021 - Svetozár

Sviatosti

Sviatosť krstu

Ježiš povedal: ˝Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.˝ (Mt 28, 19 – 20)

Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť, ktorou sa človek oslobodzuje od hriechov, stáva Božím dieťaťom a členom Kristovej Cirkvi. Krst rozvíja spoločenstvo s Bohom, vtláča človekovi do duše nezmazateľný znak.

Rodičia sú povinní postarať sa, aby ich dieťa bolo pokrstené čím skôr, v prvých týždňoch života.

Podmienkou pre pokrstenie dieťaťa je, aby o krst požiadali rodičia, aby sľúbili, že ho budú vychovávať podľa Božích prikázaní a náuky Cirkvi a aby sami žili príkladným kresťanským životom, teda aby bola opodstatnená nádej, že dieťa bude vychovávané v katolíckom náboženstve. Znamením tejto nádeje je sviatostné manželstvo rodičov, pravidelný duchovný život a prijímanie sviatosti. Ak taká nádej chýba, má sa krst odložiť.

Aby niekto mohol prijať úlohu krstného rodiča, je potrebné:
• aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
• aby zavŕšil šestnásty rok života;
• aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
• aby nebol otcom alebo matkou krstenca.

Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej cirkvi, môže byť pri krste jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu.

Krstnými rodičmi nemôžu byť tí, ktorí žijú spolu bez uzavretia sviatostného manželstva v kostole.

Sviatosť krstu sa v našej farnosti vysluhuje v nedeľu. Predkrstné poučenie je v sobotu pred vysluhovaním sviatosti krstu o 8.30 na fare. Dieťa na krst prihlasujú rodičia v týždni pred vysluhovaním sviatosti krstu na fare. K prihláseniu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.

Krst nie je len obyčajné uvítanie do života. Nie je to jednorazová záležitosť. Krst je proces. Obradom krstu sa nič nekončí, ale naopak všetko sa začína. Dieťa sa stáva Božím dieťaťom. Je to veľké privilégium a zodpovednosť zároveň.

 

Sviatosť manželstva

„Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu… Tak sú aj muži povinní milovať, svoje manželky ako vlastné telá… Aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža.“ (Ef 5, 25 – 33)

Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou dôverné spoločenstvo života a lásky, ustanovil Stvoriteľ a vybavil vlastnými zákonmi. Svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí. Manželskú zmluvu medzi pokrstenými Kristus povýšil na hodnosť sviatosti. Preto medzi pokrstenými nemôže existovať platná manželská zmluva, aby nebola sviatosťou.

Charakteristickými prvkami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť. Ježiš tým, ale neuložil manželom neúnosné a príliš ťažké bremeno. On sám dáva silu a milosť žiť manželstvo v novej dimenzii Božieho kráľovstva. Ak manželia budú nasledovať Krista, ak zaprú seba samých a vezmú na seba svoj kríž, budú môcť pochopiť pôvodný zmysel manželstva a s Kristovou pomocou podľa neho žiť.

Manželstvo sa zakladá na súhlase manželov, t.j. na vôli vzájomne a definitívne sa darovať s cieľom žiť podľa vo vzájomnej a plodnej lásky. Kresťanská rodina je miesto, kde deti dostávajú prvé ohlasovanie viery. Preto sa rodina právom volá ,,domáca cirkev“, spoločenstvo milosti a modlitby, škola ľudských čností a kresťanskej lásky.

Požiadať o uzavretie sviatosti manželstva musia obidvaja snúbenci na farskom úrade minimálne šesť mesiacov pred plánovaným termínom sobáša.

Na Matričnom úrade v Oravskom Veselom snúbenci vyplnia tlačivo: Žiadosť o uzavretie manželstva. K jeho vypísaniu je potrebné doniesť rodné listy a občianske preukazy.

Pred sobášom je potrebné absolvovať predmanželskú prípravu. Stretnutia sa konajú podľa dohody, spravidla v sobotu o 9:00 na fare.

 

Sviatosť zmierenia

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ … Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ (Jn 20, 19 – 23)

Odpustenie hriechov spáchaných po krste sa udeľuje osobitnou sviatosťou, ktorá sa volá sviatosť pokánia alebo zmierenia. Kto pácha hriech, uráža Božiu česť a lásku, svoju vlastnú dôstojnosť človeka, ktorý je povolaný, aby bol Božím synom, a narúša duchovné zdravie Cirkvi, ktorej každý kresťan má byť živým kmeňom. Návrat do spoločenstva s Bohom, ktoré človek stratil hriechom, je proces, ktorý vzniká z milosti Boha plného milosrdenstva a starostlivého o spásu ľudí. Tento vzácny dar treba vyprosovať pre seba aj pre druhých. Proces návratu k Bohu, nazvaný obrátenie a ľútosť, zahŕňa v sebe bolesť nad spáchaným hriechom a odpor voči nemu, ako aj pevné predsavzatie v budúcnosti viac nehrešiť. Obrátenie sa teda týka minulosti i budúcnosti; živí sa nádejou na Božie milosrdenstvo.

Sviatosť pokánia sa skladá z troch úkonov kajúcnika, ktoré tvoria jeden celok, a z kňazského rozhrešenia. Úkony kajúcnika sú: ľútosť, vyznanie hriechov a predsavzatie, vykonanie skutku kajúcnosti. Kto chce dosiahnuť zmierenie s Bohom a s Cirkvou, musí vyznať kňazovi všetky ťažké hriechy, z ktorých sa ešte nespovedal a na ktoré sa rozpamätá po starostlivom spytovaní svedomia. Sviatosť zmierenia je naše stretnutie s milosrdným Bohom. Preto si vyžaduje zodpovednú prípravu a úprimnosť.

V našej farnosti sa sviatosť zmierenia vysluhuje vždy pol hodinu pred svätou omšou, (okrem nedele).

 

Sviatosť pomazania chorých

Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. (Jak 5, 14 – 16)

Život je najzákladnejšie dobro, ktoré človek dostal od Boha. Život neznamená len fungovanie organizmu. Život je v prvom rade vzťah. Je to spoločenstvo s Bohom, s ľuďmi, skúsenosť byť milovaný a milovať. Takto chápaný život je ohrozený chorobou a smrťou. Smrť vedie k prerušeniu vzťahu. Choroba konfrontuje človeka s jeho obmedzenosťou, berie mu silu k aktívnemu kontaktu s okolím, odcudzuje ho od blížnych, nedovoľuje mu rozvíjať svoje schopnosti a zasahuje ho tak, že sa cíti zneistený vo svojej podstate.

Nedeje sa tak len v hodine smrti, ale aj ťažké ochorenie uprostred života je miestom pre prijatie sviatosti pomazania chorých.

Modlitba a pomazanie sú znamením blízkosti Boha, ktorý jediný môže život zachrániť alebo posilniť.

Prijať sviatosť pomazania chorých môže ten, kto je vážne chorý alebo zoslabnutý starobou, kto prejavil postoj ľútosti nad hriechmi a chce prijať Božiu milosť ako posilu. Sviatosť sa vysluhuje na požiadane osobne alebo telefonicky.

© 2017 - Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Alžbety - Oravské Veselé