Apoštoli Slovanov

Súčasnosť apoštolov Slovanov pozná ako svätých Cyrila a Metoda, ktorí sú, popri iných svätcoch, od roku 1980 patrónmi Európy. Žili v rokoch 815 – 885. Ich život a činnosť na našom území ovplyvnili natoľko, že si každoročne pripomíname ich príchod na Veľkú Moravu a odkaz, ktorý nám zanechali. 5. júl patrí medzi štátny sviatok a v tento deň sa uskutočňujú aj tkz. Cyrilo-metodské slávnosti na území Slovenska.


Bratia pochádzali z gréckeho Solúnu. Rodina, v ktorej sa bratia narodili, bola bohatá a veľmi nábožná. Prvorodené dieťa dostalo meno Michal. Bol to sv. Metod, čo bolo jeho rehoľné meno. Prvé písmená oboch mien sa totiž museli zhodovať. Mladší bol Konštantín, dnes známy ako Cyril (Kyrillos). Slovanský jazyk poznali obaja veľmi dobre, bola to ich povinnosť, ktorá vyplývala z postavenia ich otca. Ten, rovnako ako členovia jeho rodiny, museli reč ovládať, lebo v okolí Solúna žilo veľa Slovanov. Macedónski Slovania Solún považovali za svoje hlavné mesto. Obaja bratia dosiahli vysoké vzdelanie. Metod študoval právo a stal sa dôležitým úradníkom, neskôr ho cisár vymenoval za správcu župy so slovanským obyvateľstvom. Na istý čas sa utiahol do kláštora. Konštantín si zvolil štúdium filozofie a teológie, po štúdiách nemal záujem o svetské funkcie a dal prednosť cirkvi. Stal sa knihovníkom v patriarchovom paláci a tajomníkom cirkevnej správy. Istý čas žil, ako aj jeho brat Metod, v kláštore a dokonca sa vzdal aj svojej profesúry. Bratia – starší viac praktický a mladší viac filozof s výbornou schopnosťou vysvetľovať kresťanské učenie – boli posielaní na rôzne misie. Jedna z najvýznamnejších ich zaviedla až k turko-tatárskemu národu Chazarov, ktorí dávali prednosť židovstvu pred kresťanstvom a preto sa za veľký úspech považuje, že misii sa podarilo napr. legalizovať krsty.


Na Veľkú Moravu sa bratia vydali na žiadosť kniežaťa Rastislava, ktorý chcel, aby Veľká Morava získala politickú aj cirkevnú nezávislosť. Vo svojej žiadosti byzantskému cisárovi Michalovi III. zdôraznil, že potrebuje učiteľa, ktorý rozumie reči tunajšieho ľudu. Ten mu poslal Konštantína Filozofa aj jeho brata Metoda, no popri nich aj ďalších múdrych mužov – Klimenta, Savu, Vavrinca a iných. Konštantín a Metod sa už pred cestou na Veľkú Moravu museli dostatočne pripraviť. Mladší z bratov zostavil slovanské písmo – hlaholiku, ktorým sa dali zapisovať texty do staroslovienskeho jazyka. Do jazyka, ktorému Slovania rozumeli, preložili celú liturgiu, bohoslužobné texty a aj časť Biblie. Napriek tomu, že boli zvyknutí sláviť liturgiu vo východnom (byzantskom) štýle, naučili sa ju slúžiť aj v západnom (rímskom). Písal sa rok 868, keď aj s pozostatkami sv. Klementa prišli do Ríma. Tam ich prijal pápež Hadrián II. a vyhovel všetkým ich požiadavkám. Súhlasil s ustanovením školy na čele s Metodom, vysvätením slovienských učeníkov a tiež potvrdil staroslovienčinu ako bohoslužobnú reč. Popri latinčine, gréčtine a hebrejčine sa tak z nej stal ďalší liturgický jazyk. Bol veľký úspech, ale ani Konštantín a ani Metod nemohli túto radostnú správu ohlásiť ľuďom Veľkej Moravy. Konštantín v Ríme ochorel, vstúpil do kláštora, prijal meno Cyril a 14. februára 869 zomrel. Metod sa vydal na cestu späť aj s listom od pápeža. Namiesto toho, aby sa dostal na Veľkú Moravu, tak ho uvrhli do väzenia. Napokon ho oslobodili, vrátil sa na Veľkú Moravu a bol uvedený do úradu arcibiskupa, ktorého presné sídlo nepoznáme. Metodove problémy a okrem iného aj obvinenia z kázania bludov sa podpísali farskí biskupi, nespokojní so stratou vplyvu nad naším územím. Intrigy namierené proti Metodovi nakoniec spôsobili vyhnanie jeho učeníkov z územia Veľkej Moravy. Cyrilo-metodská misia tak pokračovala v Bulharsku, Dalmácií, Chorvátsku a na iných územiach. Metod zomrel 6. apríla 885 na Veľkej Morave – no presné miesto jeho hrobu nie je známe. Pred smrťou stihol so svojimi určitými žiakmi dokončiť preklad celého Svätého písma do staroslovienčiny a za svojho nástupcu určil žiaka Gorazda.


V súčasnosti sa západnou časťou Slovenska tiahne Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, ktorá odhaľuje odkazy týchto solúnskych bratov a ich činnosť na našom území. Ponúka nielen poznávanie kultúrno-historických pamiatok alebo rôznych prírodných úkazov, ale aj poznávanie regionálnej tradície, lokálnych produktov a samozrejme možnosť zažiť veľké dobrodružstvo. 


Zdroje:

https://www.domcentrope.sk/map_CM/sk/index.html?bookmark=Hist%C3%B3ria